Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Reflexer

Primitiva reflexer är ofrivilliga reaktioner på stimuli (retning) och styrs från hjärnstammen utan viljemässig kontroll av hjärnbarken.

Primitiva reflexer (även kallade spädbarnsreflexer eller överlevnadsreflexer)
spelar en viktig roll vid de olika utvecklingssteg som barnet går igenom under fosterstadiet, vid förlossningen och under det första levnadsåret. När de har fullgjort sin uppgift, underordnas reflexen högre centra i hjärnan, inhiberas och integreras i andra funktioner. Om primitiva reflexmönster förblir aktiva innebär det att utvecklingssteg dröjer sig kvar, utan att vara patologiska (sjukdom, skada), och påverkar därmed barnets mognadsutveckling.
Detta innebär en neurologisk mognadsförsening som kan inverkar på förmågan att uppfatta information på rätt sätt, försämra inlärningsförmågan och möjligheterna att utföra olika uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Under det första levnadsåret, samtidigt som hjärnan utvecklas, så sker en utveckling av motoriska färdigheter i en bestämd ordning och i ett samspel med integrering av de primitiva reflexerna. Ett exempel på detta är när barnet frivilligt kan släppa en sak med handen, vilket inträffar samtidigt som gripreflexen inhiberas vid 2-3 mån. ålder.
Varje utvecklingssteg innebär att högre centra i hjärnan tar över. De primitiva reflexerna följs av posturala reflexer (hållningsreflexer) som ligger till grund för viljemässigt styrda rörelser och inlärning av automatiserade rörelsemönster och motoriska program.

Kvarvarande primitiva reflexmönster innebär ett hinder för utvecklingen av viljemässiga rörelser. Om t.ex. handens gripreflex finns kvar i någon grad hos det äldre barnet så kommer detta att inverka på förmågan att hålla i en penna med ett pincettgrepp och detta i sin tur kan hämma barnet när det skriver.

Flera av dessa reflexer testas rutinmässigt i samband med födelsen för en bedömning av Centrala Nerv-Systemets (CNS) mognad. Detta görs även efter 6 veckor när man kontroller barnets utveckling. Senare görs i regel inga fler test av primitiva reflexer eftersom man utgår från att dessa inte existerar längre hos ett normalt utvecklat barn.

Det finns mer än 70 kända primitiva reflexer. Av dessa finns det några som är av särskilt intresse när det gäller utvecklingen av kognitiva funktioner.

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se