Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Mer om våra sinnen

Vestibulära systemet - Balanssinnet

Vestibulära systemet – Balanssinnet

Utvecklingen av våra sinnen sker liksom den motoriska utvecklingen i en bestämd ordningsföljd.

Det vestibulära systemet (balanssinnet) är det sinne som först blir färdigutvecklat. Det börjar ta form vid 6-8 veckor efter befruktning och är fullständigt fungerande och myeliniserat vid 16:e fosterveckan.

Från födelseögonblicket måste barnet gradvis lära sig att kalibrera det vestibulära sinnet med de andra sinnessystemen. Om detta inte fungerar så kommer barnet att uppleva en ”gravitations-osäkerhet” (J. Ayres).

Balansorganet fungerar som ett inre kompassystem som ständigt övervakar och korrigerar andra system i kroppen vars respons ger information som förser oss med känslan av vårt centrum i rummet. Innan vi upplever vårt centrum i förhållande till rummet så kan vi inte heller vara säkra på vem vi är, eller göra korrekta spatiala (rumsliga) bedömningar. Det kan gälla vår egen kropp eller föremål i rummet och dess relation till oss själva.

Taktila sinnet – Känseln- Beröringssinnet

Tätt efter det vestibulära sinnet utvecklas det taktila sinnet. Känseln är det viktigaste sinnet att lära känna omvärlden på som nyfödd och har stor betydelse för hur vi mår, både kroppsligt och själsligt. Taktil information hjälper till att bekräfta den analys som balanssystemet gör av omgivningen. Man kan vara överkänslig eller ha en sänkt känslighet för beröring. Övningar som görs i kontakt med golvet innebär en stor mängd av taktila impulser och hjälper till att utveckla samspelet mellan det taktila och vestibulära systemet.

Proprioceptiva systemet – Egenrörelsesinnet

Receptorer finns i leder, senor och muskler och gör det möjligt för oss att uppfatta den egna kroppens rörelser och i vilket läge våra kroppsdelar befinner sig. Proprioceptorerna samspelar främst med det Vestibulära systemet men även andra sinnen för att koordinera kroppsrörelser och inte minst styra och avväga finmotorisk koordination.
Systemet ligger till grund för kroppsuppfattning och rumsuppfattning (spatial förmåga) vilket är en betydande förutsättning för att utveckla förståelse av rumsbegrepp, riktningsbegrepp, tidsbegrepp mm

Auditiv perception –Hörselförmåga

Det auditiva sinnet utvecklas redan under fosterstadiet. Det är numera ett känt faktum att fostret uppfattar ljud under den sista tredjedelen av graviditeten. Det krävs emellertid att hörseln under de tre första åren ”tonar in” sig och utvecklar en auditiv urskiljningsförmåga vilket är nödvändigt för att kunna artikulera och tala tydligt. Lyssningsförmågan är även nödvändig för att lära sig läsa, stava och för att kunna rikta sin uppmärksamhet på det man vill höra. En förmåga att fokusera sin lyssning är nödvändig för koncentration, minne och för att kunna samtala.
Om ett barn under de 3 första levnadsåren har drabbats av tillfälliga hörselnedsättningar p.g.a. ofta återkommande öron- näsa- och halsinfektioner, allergier eller andra faktorer som kan påverka hörseln, så kan detta innebära att barnet har gått miste om delar av den viktiga period (”utvecklingsfönster”) då det auditiva systemet utvecklas för att ställa in sig på de ljud som bildar grunden för språkutvecklingen.

Det förekommer även överkänslighet för ljud vilket innebär att t.ex. bakgrundsljud uppfattas som störande och påfrestande. Detta påverkar koncentrationsförmågan och möjligheten att uppfatta tal i bullriga miljöer vilket leder till att man lätt blir trött och att uthålligheten påverkas.
Ljudmiljön i ett klassrum kan ibland vara mycket påfrestande. Mattias Björkman vid Mediacenter i Mjölby har spelat in exempel på hur en bullrig klassrumsituation kan uppfattas om hörselkurvan följer Tomatis idealkurva eller om den visar en överkänslighet för basljudsfrekvenser.
Dessa inspelningar hittar du här: sensonordic.com–Metoder – Huvudsida »

Det finns olika aktiviteter som stimulerar artikulation och auditiv återkoppling, som t. ex. att sjunga i kör eller att lyssna på sin egen röst från en bandspelare. Detta hjälper till att utveckla en bättre förmåga att lyssnaoch tala.
Det finns numera även metoder för lyssningsträning vilka är ämnade att justera och utveckla lyssningsförmågan vid en senare tidpunkt i livet.
Se JIAS-Auditiv ljudstimulering »

Visuell perception – Synförmåga – eng. ”Vision”

Visuell PerceptionDen visuella förmågans betydelse för inlärning är så viktig att det kan tyckas egendomligt att spara den till sist. Det visuella systemet kan inte användas förrän efter födelsen och utvecklas snabbt under livets första veckor. Grunden för den ögonmotorik och visuella perceptionsförmåga som är nödvändig för barnets inlärningsförmåga i klassrummet är dock helt bunden till det vestibulära systemet och till den motoriska utvecklingen under livets första månader.

Många barn kan kompensera brister i balansen genom att använda synen för att få information som talar om hur kroppen förhåller sig till rummet. Detta kan överbelasta det visuella systemet och resultera i ”synstress” eller försvåra den visuella perceptions- förmågan i stökiga eller kravfyllda situationer.
Det vestibulära sinnet ska stödja det visuella systemet genom att förse det med riktig information om barnets position och läge i rummet. Detta är en inre sinneskommunikation från vilken det visuella systemet sedan kan bedöma utifrån kommande stimuli.
Det barn som måste använda det visuella sinnet för att kompensera brister hos andra system kommer att få svårt att klara av visuella uppgifter där det ställs högre krav synförmågan. Detta kan resultera i brister som t. ex. försämrat djupseende, svårigheter att utföra följsamma ögonrörelser (detta är viktigt för att kunna följa en rad när man läser), samt förmågan att snabbt kunna ställa om ögonen mellan seende på nära och långt håll. Det sista är viktigt när man ska rita eller skriva av från tavlan.

En bra synförmåga (eng. Vision) innebär avsevärt mer än enbart seende – det finns mycket mer att ”se” än det som ögat möter.

För mer information: sensonordic.com– Metoder – Visuellt »

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se