Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Arbetsgång – för sensomotorisk utredning och träningsprogram

1:a besöket (ca 3 tim.)

Vi samtalar utifrån de intervjufrågor som ni fått ta del av innan besöket.

Se frågeformulär»

Sensomotoriska test med bedömning av:

Såhär arbetar jag - Arbetsgång

  • Vestibulär funktion (Balans)
  • Primitiva och posturala reflexmönster
  • Grovmotorik- och finmotorik
  • Ögonmotorik – synförmåga (Visuell perception)

Ett individuellt träningsprogram utformas.

Träningen påbörjas och genomförs hemma, ca 10 min/dag, 6 dagar i veckan. Återbesök efter 6-8 veckor.

2:a besöket (ca 2 tim.)

Vi gör uppföljande test samt uppdaterar den påbörjade träningen.

Lyssningstest

Vid detta besök gör vi även ett test av Auditiv perceptionsförmåga vilket ligger till grund för att påbörja eventuell lyssningsträning Auditiv ljudstimulering ».

Lyssningsträningen tar 10 min/dag och genomförs 6 dagar i veckan.

Såhär arbetar jag - planering av den fortsatta sensomotoriska träningenFortsatt träning

Återbesök görs var 6-8:e vecka med uppföljande test och uppdateringar av den fortsatta Sensomotoriska träningen. Tidsåtgång: 1 – 1,5 tim.

Ett Sensomotoriskt träningsprogram tar ca 1 år att utföra men i individuella fall kan det behövas längre tid.

Skriftlig dokumentation

När utredningen är klar får ni en dokumentation av testresultaten samt det föreslagna åtgärdsprogrammet.
Efter genomfört träningsprogram får ni en skriftlig redogörelse av vad vi har gjort samt de resultat som har uppnåtts.

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se